Home Our Teachers

Our Teachers

                                                                                                                       

Sosai Masutatsu Oyama,Founder of Kyokushinkaikan
Sosai Masutatsu Oyama,Founder of Kyokushinkaikan

                                            

 Shihan Nanda Siriwardana,Kancho Hatsuo Royama,Hanshi Kazuyuki Hasegawa
Shihan Nanda Siriwardana,Kancho Hatsuo Royama,Hanshi Kazuyuki Hasegawa